kierunki studiów Bydgoszcz

            Bydgoszcz jest stale rozwijającym się miastem, który poza zagłębiem edukacyjnym, nazywane jest również ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym, medycznym, wojskowym i sportowym.

            Kierunki studiów w Bydgoszczy, w zależności od preferencji maturzystów – można wybrać zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Do pierwszej grupy zalicza się przede wszystkim Uniwer­sy­tet Ka­zimie­rza Wiel­kie­go, Uniwer­sy­tet Tech­nologicz­no-Przy­rod­ni­czy im. J.J. Śnia­dec­kich, Col­le­gium Medicum Uniwer­sy­tetu Mi­kołaja Ko­per­nika oraz Aka­de­mia Mu­zycz­na. Do niepublicznych należy m.in. Wyższa Sz­koła Ban­ko­wa, czy też Wyższa Sz­koła Nauk o Zdro­wiu. Nie są to jednak jedyne uczelnie. Dzięki ich ukończeniu, każdy absolwent ma możliwość znalezienia pracy swoich marzeń.

            Studia to jednak nie tylko nauka. W Bydgoszczy znajduje się szereg nowoczesnych obiektów sportowych, w obrębie których aktywie można spędzać wolny czas. Ponadto znajdują się tu liczne parki, doskonałe na długie wiosenne spacery. Dla fanów obiektów związanych z kulturą powstały takie miejsca jak Teatr Polski, czy Filharmonia Pomorska.


Opinie­ouczel­niach.pl
Mar­celińska 69/10
60-354 Po­znań
tel. 602 377 057

4 wpisy

14 wpis

15 wpis

10 wpis

13 wpis

13 wpis

7 wpis

4 wpisy